Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZY

   Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym, znacznym  i głębokim, oraz wieloraką niepełnosprawnością w wieku od 3 do 25 lat, które potrzebują kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacyjno - terapeutyczno - edukacyjno - rewalidacyjnej pomocy świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu wychowanków.
      

    OREW w Gryficach oraz oddział OREW w Rogowie obejmują swoim oddziaływaniem dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z wieloraką niepełnosprawnością w wieku 3 - 25 lat. Placówki czynne są w godzinach od 730-1530 pięć dni w tygodniu (od pon. do pt.). Dzieci mają  zapewniony codzienny transport z i do ich miejsca zamieszkania. Przyjęcia dzieci do OREW odbywają się na podstawie wniosku rodziców, orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w porozumieniu z dyrektorem szkoły macierzystej w obwodzie której zamieszkuje dziecko.

Cele OREW

 • poprawa rozwoju psychoruchowego i społecznego,
 • poprawa ogólnego stanu zdrowia i sprawności oraz umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym,
 • rozwój osobowości i utrzymywanie dobrej kondycji psychicznej (dobrego samopoczucia bez lęków, napięć, z gotowością do kontaktów i działania),
 • rozwój zainteresowania ludźmi, więzi społecznych, oraz form komunikowania się,
 • rozwój zainteresowania otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk i procesów w nim zachodzących,
 • rozwój myślenia,
 • rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwianie samorealizacji w tych dziedzinach,
 • osiąganie autonomii wewnętrznej i niezależności osobistej,
 • rozwój umiejętności współżycia w grupie,
 • pomoc w stawaniu się członkiem społeczności lokalnej,
 • poprawa rozumienia i zaspakajania przez rodzinę potrzeb rozwojowych, psychicznych i społecznych dzieci,
 • poprawa radzenia sobie przez rodzinę i jej poszczególnych członków ze stresem i trudną sytuację życiową,
 • kształtowanie korzystnych postaw społecznych wobec ludzi niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.

OREW realizuje swoje zadania w oparciu o indywidualne pogramy opracowane dla każdego dziecka, obejmujące wszystkie jego potrzeby i możliwości z uwzględnieniem motywującego i wychowawczego potencjału grupy.

Program indywidualny, w oparciu o wieloprofilową, ponawianą diagnozę funkcjonalną, oceną dynamiki zmian a także postępy uczestnika opracowuje wielospecjalistyczny zespół terapeutyczny, w skład, którego wchodzą: lekarze, psychologowie, fizjoterapeuci, logopedzi, pedagodzy.

Rodzice uczestniczą w tworzeniu szczegółowego indywidualnego programu dla swojego dziecka, jego realizacji w uzgodnionym zakresie oraz ocenianiu faktów.

Baza

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryficach posiada dwa budynki. Pierwszy znajduje się w Gryficach, a drugi w Rogowie. W gryfickim budynku znajdują się pomieszczenia przeznaczone na sale, pracownie i gabinety do pracy z dziećmi. Na parterze budynku znajduje się większość sal wykorzystywanych przez OREW. Są tu m.in. sale do terapii grupowej, gabinet hydromasażu, sala rehabilitacyjna, gabinet Sali Doświadczania Świata, gabinet Dyrektora Ośrodka, pomieszczenia socjalne i kuchenne. W holu korytarza znajduje się szatnia. Na piętrze znajduje się gabinet psychologa, muzykoterapeuty i logopedy. Natomiast w sąsiednim budynku mieszczą się biura Stowarzyszenia. W budynku w Rogowie, na parterze znajdują się: 2 sale terapeutyczne, sala rehabilitacyjna, pomieszczenie socjalne, szatnia dla wychowanków oraz 2 łazienki.  Na piętrze są:  punkt wydawania posiłków obiadowych, gabinet terapii indywidualnej, biuro, 1 sala terapeutyczna oraz 2 łazienki.  Na terenie wokół Ośrodka znajduje się plac zabaw, trampolina oraz miejsce do zabaw integracyjnych. Od morza dzieli nas około 200m.

Formy dodatkowe

Oprócz zajęć obowiązkowych OREW zapewnia swoim wychowankom zajęcia dodatkowe takie, jak:

 

 • hipoterapia – Stajnia „Pestka” w Mrzeżynie;
 • stymulacja wielozmysłowa w Sali Doświadczania Świata;
 • muzykoterapia;
 • rehabilitacja;
 • hydromasaż;
 • siłownia i zajęcia na hali – Hala Widowiskowo – Sportowa w Mrzeżynie, „Gryf – Arena” w Gryficach
 • basen – Hala „Millenium” w Kołobrzegu;

 

Aby urozmaicić jeszcze bardziej zajęcia naszym podopiecznym,  nauczyciele – terapeuci podjęli się także prowadzenia następujących kółek zainteresowań:

 • teatralne;
 • taneczne;
 • kulinarne;
 • wędkarskie;
 • sportowe (jazda na rowerach, „Nordic Walking”).

Dzieci i młodzież z OREW mają również zapewnioną opiekę logopedyczną, psychologiczną, psychiatryczną, ortopedyczną i stomatologiczną.

Założenia statutowe

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Gryficach działa na podstawie:

 • art. 5 & 7 Statutu PSOUU,
 • w zakresie zadań oświatowych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329  z późniejszymi zmianami.
 • w zakresie opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 19 września 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (dz. U. Nr 111 poz. 535 z późniejszymi zmianami), oraz ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. (Dz. U. Nr 28 poz. 153 z późniejszymi zmianami),
 • we wszystkich zakresach objętych Statutem Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy realizuje idee oraz założenia metodyczne Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym a także uchwały jego organów.

Zadania OREW

 • wielodyscyplinarne, kompleksowe działania diagnostyczne w celu oparcia na ich wyniku odpowiedniego indywidualnego programu postępowania,
 • stymulacja rozwoju psychoruchowego, intelektualnego oraz społecznego dziecka,
 • rehabilitacja lecznicza i opieka zdrowotna w ramach świadczeń medycznych,
 • wychowanie przedszkolne i wczesne wspomaganie rozwoju,
 • wychowanie, nauka i rewalidacja oraz zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze będące realizacja obowiązku szkolnego, a także edukacja ustawiczna,
 • wyrabianie wrażliwości i sprawności w zakresie zmysłów oraz ich zintegrowanego funkcjonowania,
 • terapia psychologiczna,
 • terapia logopedyczna, zwłaszcza rozwijanie pozawerbalnych i werbalnych form komunikowania się,
 • socjoterapia, zwłaszcza rozwijanie dojrzałości społecznej, w tym sprawności w samoobsłudze, zaradności osobistej i umiejętności współpracy i pełnienia różnych ról społecznych również w warunkach integracji,
 • nauka zachowań prozdrowotnych,
 • terapia zajęciowa, elementarna orientacja zawodowa oraz przygotowanie do pracy,
 • tworzenie warunków rozbudzania oraz zdobywania umiejętności w zakresie ekspresji twórczej, kontaktu z kulturą oraz udziału w rekreacji, w tym turystyce i sporcie,
 • opieka dostosowana do potrzeb wynikającej z wielorakiej niepełnosprawności dzieci oraz z programu wielodyscyplinarnych oddziaływań obejmująca w szczególności:
 • przemieszczanie,
 • czynności fizjologiczne,
 • utrzymanie higieny,
 • spożywanie pokarmów,
 • ubieranie i rozbieranie,
 • ochronę przed niebezpieczeństwem,
 • działanie ułatwiające włączenie osób z upośledzeniem umysłowym, indywidualnie i grupowo w życie środowiska lokalnego,
 • warsztaty i poradnictwo psychopedagogiczne oraz rehabilitacja dla rodzin,
 • wspieranie psychiczne oraz poradnictwo dla osób upośledzonych i ich rodzin,
 • tworzenie warunków dla aktywności społecznej rodziców i wolontariuszy,
 • współpraca z różnymi służbami spoza OREW w kompleksowym oddziaływaniu rehabilitacyjnym i edukacyjnym oraz opiekuńczym, zwłaszcza z placówkami opieki zdrowotnej, szkołami i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
 • określanie potrzeb życiowych wychowanków OREW i przyczynianie się do tworzenia dla nich odpowiednich ofert aktywności, pomocy i wsparcia, również w życiu dorosłym, w otwartym środowisku,
 • popularyzowanie potencjalnych możliwości i prawa do godnego życia osób z upośledzeniem umysłowym, między innymi prze zorganizowanie „otwartych drzwi”, wystawa, prezentacji, uczestniczenie w życiu społeczności lokalnej, w imprezach zewnętrznych, delegowanie dzieci i młodzieży do kontaktów z władzami itd.

Podstawy nauczania

W OREW w Gryficach i oddziale OREW w Rogowie realizowane są 4 programy nauczania:

 

 • program zajęć opracowany na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim z dnia  23 kwietnia 2013 roku (Dz. U. Nr 14 poz. 76)
 • program opracowany na podstawie „Podstawy Programowej kształcenia ogólnego uczniów z upośledzaniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w  szkołach podstawowych i gimnazjach” stanowiącej załącznik nr  3 do rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008r.  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 • program opracowany na podstawie „ Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla   przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych oraz innych form wychowani  przedszkolnego” stanowiącej załącznik nr 1 do  rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. Dz. U. z dnia 15 stycznia 2000 r. nr 4, poz. 17)
 • program opracowany na podstawie „ Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi” stanowiącą załącznik nr 7 do rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008r.

 

Powyższe programy są realizowane w następujących zespołach wychowawczych:

 • trzech zespołach rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu głębokim,
 • pięciu zespołach  edukacyjno – terapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym,  
 • oddziałle przedszkolnym;
 • dwóch oddziałach przysposabiających do pracy – IV etap edukacyjny dla dorosłych w wieku od 21 do 24 roku życia.