Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Walne Zebranie Członków Koła

Walne Zebranie Członków Koła jest nawyższą władzą w Kole.
Zwoływane jest raz do roku do końca maja i ma charakter sprawozdawczy, zaś raz na cztery lata ma charakter sprawozdawczo – wyborczy.

Członkami Koła mogą być:

  • Rodzice lub opiekunowie prawni osoby z niepełnosprawnością intelektualną
  • Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną
  • Inni członkowie ich rodzin
  • Przyjaciele, w tym profesjonaliści zaangażowani w prace dla dobra osób z niepełnosprawnością intelektualną
 
Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gryfickie Koło PSOUU liczyło 112 członków.