Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

 

Informacje podstawowe

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego i obejmuje rehabilitacją 51 uczestników. Działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej z dnia 25.03.2004r., Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997r. Art. 10 A, B z późniejszymi zmianami oraz na podstawie Regulaminu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gryficach  przyjęty Uchwałą Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gryficach z dnia 25.02.2010 roku. Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej finansowana jest ze środków PEFPON oraz ze środków Starostwa Powiatowego.

<    Warsztat terapii zajęciowej przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia, które mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i posiadają wskazanie do terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ.
     Zajęcia w placówce odbywają się od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7.30 do 15.30.

Formy oddziaływań terapeutycznych

 • Ogólne usprawnianie i doskonalenie sprawności samoobsługowej   i ruchowej pozwalające na uzyskanie niezależności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życia codziennego,
 • Kształcenie umiejętności prawidłowego zachowania się w kontaktach międzyludzkich, komunikowania się w miejscach użyteczności publicznej, bezpiecznego poruszania się po ulicach oraz korzystania ze środków komunikacji publicznej,
 • Wdrażanie do samokontroli zachowań i prawidłowych reakcji  w różnych sytuacjach,
 • Rozwój zainteresowań oraz przygotowanie do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego,
 • Przygotowanie do pełnienia roli obywatela i pracownika,
 • Trening umiejętności zachowań społecznych:
 • Trening podstawowych umiejętności komunikacji społecznych,
 • Trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej,
 • Trening w zakresie umiejętności kulinarnych i zdrowego żywienia,
 • Trening w zakresie edukacji seksualnej,
 • Trening zachowań rynkowych i ekonomicznych,
 • Trening rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich,
 • Trening przygotowania do podjęcia pracy.

Terapia

W warsztacie odbywa się rehabilitacja społeczna i zawodowa zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do niezależnego samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.
          Rehabilitacja zawodowa kształtuje rozwijanie psychofizycznych sprawności oraz podstawowe i specjalistyczne umiejętności zawodowe umożliwiające uczestnictwo w szkoleniu zawodowym lub podjęcie pracy. Działania terapeutyczne skierowane są na rozwijanie poczucia odpowiedzialności, sumienności, wytrwałości, dokładności, punktualności, porządku na stanowisku pracy oraz umiejętności współpracy w grupie.

W Warsztacie Terapii Zajęciowej odbywa się również rehabilitacja społeczna. Ma ona na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym. Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim poprzez wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, likwidacji barier w komunikowaniu się i dostęp do informacji. Kształcenie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.  Ważnym elementem pracy jest trening ekonomiczny w ramach, którego uczestnicy uczą się dysponowania pieniędzmi. Rehabilitacja ruchowa to kolejna forma terapii, która realizowana jest zgodnie z zaleceniami lekarza.

Realizacja założeń programowych

Zajęcia w placówce odbywają się w dziewięciu sprofilowanych pracowniach:

             Podczas zajęć podopieczni wykonują prace, które przeznacza się na promocję Warsztatu.  Pracownicy i uczestnicy biorą udział w zbiórkach publicznych organizowanych przez PSOUU koło w Gryficach, a zebrane środki finansowe przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczna uczestników WTZ.

      Dodatkowymi formami , z których korzystają podopieczni Warsztatu są kółka zainteresowań: 

 • kółko taneczne;
 • kółko muzyczne;
 • kółko fotograficzne;
 • kółko teatralne;
 • kółko wędkarskie.

        Ponadto podopieczni Warsztatu biorą udział w wycieczkach w kraju i zagranicą oraz w wielu imprezach integracyjnych i sportowych oraz w wielu przeglądach i konkursach prezentując umiejętności taneczne, muzyczne i teatralne.

Kadra

Kierownik WTZ             -           Renata Mazurek

Instruktorzy terapii zajęciowej:

                                   -           Barbara Mrozowska

                                   -           Maria Zaborowska

                                   -           Grażyna Ciepłowska

                                   -           Alina Rymer

                                   -           Mirosława Puklicz

                                   -           Anna Jędzura

                                   -           Andrzej Tomczyk

                                   -           Monika Śmiglicka

                                   -           Magdalena Helewska

                                   -           Grażyna Elwart

Instruktor zawodu         -           Marcin Tasarz

Psycholog                     -           Zuzanna Cieślik

Specjalista ds. rehabilitacji -       Krzysztof Szrejder

Pomoc terapeuty           -           Barbara Dębicka